Ny landsbestyrelse i KRK

 

Der blev valgt ny landsbestyrelse i KRK i d. 23.10.2016

Bestyrelsen består af:

Formand: Christina Tønder Bell formand@krk.gl

Næstformand: Grethe G. Nielsen, Qaqortoq grethegnielsen@gmail.com

Kasserer: Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq kunuunnguaq@greennet.gl

Medlemmer:
Karo Thomsen Fleischer Ilulissat  karofigaro@gmail.com

Suppleanter:: Anette Jørgensen, Nuuk Lisbeth Kreutzmann Petersen, Maniitsoq

 

????????????????????????????????????

Grethe G Nielsen, Qaqortoq, Ujo Müller, Sisimiut, Christina Tønder Bell, Nuuk, Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq, Anette Jørgensen, Nuuk kiisalu Lisbeth Kreutzmann, Maniitsoq. Karo Thomsen Fleischer, Ilulissaneersoq ilaanngilaq.

 

Bestyrelsens arbejde i årene 2017 og 2018 vil koncentrere sig mod følgende områder:

 • Styrke og udvikle INUA Ung til Ung projektet med vægt på integration i alle lokalafdelinger
 • INUA som et grønlandsk projekt støttet af erhvervslivet og grønlandske fonde
 • Rekruttering af nye medlemmer gennem fortsat branding af KRK
 • Besøgstjeneste
 • Kurser for frivillige (udarbejdelse af kursusmateriale)
 • KRK som fortalere for sårbare grupper (afdækning gennem sårbarhedsanalyse)
 • Samarbejde med andre organisationer
 • KRK som samarbejdspartner ved større eftersøgninger (snakke med familien, gå tur med børnene)
 • Muligt samarbejde med beredskabstjenesten ved større ulykker

????????????????????????????????????

Christina Tønder Bell

Christina Tønder Bell er ny landsformand i Kalaallit Røde Korsiat

Christina startede i Røde Kors som frivillig på Asylcenter Kongelunden i 2009, og hun fik hurtigt smag for andre Røde Kors aktiviteter. I 2010 var hun for første gang indsamlingsleder i Indre By i København ved den årlige Røde Kors indsamling i Danmark. Den rolle har hun haft hvert år indtil hun i år flyttede til Nuuk – dog med undtagelse af 2014 hvor hun var med Røde Kors i Malawi. Christina har været med i bestyrelsen i Røde Kors Hovedstaden i to år og har været næstformand i afdelingen Her arbejdede hun bla med afdelingens internationale arbejde. Der har hun været med til at opstarte skoletjenesten i Røde Kors Hovedstaden samt et frivilllig-til-frivillig samarbejde med Zomba – en lokalafdeling i Malawi. Christina har en bred organisatorisk erfaring både fra Røde Kors, hvor hun har været med til at udvikle strategier for Røde Kors i såkaldte temagrupper og fra andre frivillige organisationer.

Når hun ikke arbejder – frivillig eller lønnet- holder Christina meget af at være udendørs og helst i fjeldene. Hun løber og vandrer, står på ski og er ved at lære at sejle i kajak.

Christina udtaler:

En af mine livsfilosofier er, at alle mennesker har ressourcer – nogle mennesker skal hjælpes til at finde deres ressourcer. Derfor er jeg tilhænger af bruger-til-frivillig princippet. Derudover mener jeg at vi som mennesker er stærkere sammen, og jeg ser mangfoldighed som en styrke for enhver gruppe. Det betyder noget i det stærke fællesskab vi har i Røde Kors, men det betyder også, at vi har en forpligtelse til at invitere andre med i fællesskabet – også andre organisationer. Sammen – som mennesker og som organisationer – kan vi gøre en forskel.


Formandens beretning for 2015

Formål

 

Kalaallit Røde Korsiats formål er, at

 • Bistå og samarbejde med grønlandske myndigheder, der varetager humanitære samt beredskabs- og uddannelsesmæssige opgaver
 • Påtage sig humanitære samt beredskabs- og uddannelsesmæssige opgaver, hvor forholdene gør en frivillig indsats ønskelig alene eller i samarbejde med grønlandske myndigheder, organisationer eller foreninger
 • Inspirere borgere i Grønland til at tænke og handle i overensstemmelse med Røde Kors principperne
 • Give interesserede borgere i Grønland mulighed for gennem praktisk og humanitært arbejde at virkeliggøre Røde Kors principperne
 • Fremme venskab og international forståelse mellem folk på tværs af landegrænserne.

 

Repræsentantskabsmødet og Landsbestyrelsen

Der blev ikke afholdt repræsentantskabsmøde i 2015, da mødet ifølge vedtægterne afholdes hver andet år.

Bestyrelsens sammensætning ændredes hurtigt efter sidste valg, idet Kunnunnguaq Olsen søgte om orllov. Lissi Olsen påtog sig jobbet som kasserer.

Ingen af suppleanterne kunne på det tidspunkt påtage sig den ledige plads i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen efterfølgende bestod af:

Formand: Tove Blidorf, Qaqortoq

Næstformand: Johannes Møller, Sisimiut

Kasserer: Lissi Olsen, Nuuk

Grethe Nielsen, Qaqortoq

Bestyrelsen har gennem året været beslutningsdygtig, men vil lægge op til en vedtægtsændring, der giver mulighed for supplering mellem 2 repræsentantskabsmøder.

I regnskabsåret 2015 har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Møderne afholdes generelt via Skype. Medlemmer fra Nuuk er fysisk til stede på kontoret.  Imellem møderne benyttes mail korrespondance hyppigt.

Landskontoret

Landskontoret er fortsat placeret i Oles Varehus. Lejeaftalen kan tidligst bringes til ophør ved udgangen af 2020.

Foruden sekretriatschef Kirsten Mortensen har ungdomskkonsulent Elisa Leth eget kontor. En praktikant benytter et skrivebord i det lille mødelokale.

De resterende lokaler i lejemålet er fortsat udlejet til andre NGO organisationer.

Samarbejdet med de andre NGO´er fungerer til gavn for alle.

Inua

Det 3 ½ årige projekt KRK-INUA køres i samarbejde med Ungdommens Røde Kors i Danmark og finansieres af VillumFonden. I 2015 har KRK-INUA med stor succes tilføjet endnu en by, Sisimiut.

Dermed har projektet aktiviteter i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat, Sisimiut, Aasiaat og i Ilulissat.

KRK-INUA´s store arbejde er blevet kendt og værdsat af mange rundt om på kysten, og det er bestyrelsens mål at projektet på sigt bliver en fast del af KRK´s indsatsområder i lighed med førstehjælpen.

Landsindsamlinger og økonomisk støtte.

Der har ikke været gennemført landsindsamling i 2015. Internationale katastrofer har i 2015 fået tildelt økonomisk støtte både fra Nuuk lokalafdeling og fra Landsbestyrelsen. Der er i 2015 givet kr. 50.000 til afhjælpning efter katastrofen i Nepal samt i alt kr. 100.000 til hjælp til flygtninge fra Syrien.

I Grønland er enkelte mennesker også ramt af katastrofer. Disse har kunnet få hjælp gennem den nationale hjælpefond.

Lokalafdelingerne har også i 2015 på hver deres måde haft forskellige aktiviteter. Ikke mindst i julemåneden, hvor der gives mange former for julehjælp.

Men behovet for hjælp, er også til stede resten af året. Det forsøger lokalafdelingerne at imødekomme så godt som nu kræfterne rækker til.

Samarbejde med Røde Kors i Danmark 

Formanden deltog sammen med næstformanden i Røde Kors Danmarks formandsmøde i oktober måned.

I den forbindelse var der arrangeret møder med medarbejdere på Røde Kors Landskontoret og hos Ungdommens Røde Kors. Samarbejdet med Ungdommens Røde Kors er tæt forbundet med INUA.

Denne gang var møderækken udvidet, så næstformanden kunne få introduktion til forskellige Røde Kors indsatsområder, blandt andet besøg på et Asylcenter og i en meget stor genbrugsbutik. To deltagere fra Færøernes Røde Kors deltog i nogle af møderne.

Ny samarbejdsaftale.

I forbindelse med et møde med små erupæiske nationer i Reykjavik, hvor ungdomskonsulenten og formanden deltog, blev der også afholdt møder med Islands Røde Kors (IRC) og en skriftlig samarbejdsaftale blev indgået. Samarbejdsaftalen omhandler blandt andet en økonomisk donation fra IRC til KRK.

Repræsentanter fra Islands Røde Kors besøgte i efteråret Nuuk, hvor en skriftlig samarbejdsaftale mellem lokalafdelingerne i Reykjavik og Nuuk blev indgået.

Endvidere blev der udfærdiget en plan for det nærmere samarbejde landsbestyrelserne imellem.

Af punkterne kan nævnes: støtte til nogle af INUAs aktiviteter og en generel sårbarhedsanalyse i Grønland. Endvidere skal INUA støtte udvikling af ungdomsarbejdet hos IRC.

En samarbejdsaftale mellem IRC og Airiceland resulterede i en donation på 12 årlige rejser mellem Island og Grønland.

 

Førstehjælp

Førstehjælpen er stadig en stærk og betydningsfuld del af Kalaallit Røde Korsiats kernefunktioner. Førstehjælpen er direkte tilknyttet landsorganisationen.

Aktiviteterne i førstehjælpen giver økonomisk mulighed for gennemførelse af mange humanitære opgaver, ligesom uddannelse af instruktører i håndtering af fysisk og psykisk førstehjælp har stor betydning.

KRK har fortsat eneret på uddannelse af førstehjælpsinstruktører i Grønland.

I 2015 blev der uddannet 11 nye instruktører. KRK råder nu over 62 instruktører fordelt over det meste af Grønland. I 2015 blev der ligeledes uddannet 10 instruktører i psykisk førstehjælp

Førstehjælpsudvalget bestod ved årets udgang af: Svend Pedersen, formand og instruktørtræner

Julie Senderovitz Bendtsen, kvalitetssikrer og kommende instruktørtræner, Carl Hansen, kommende instruktørtræner, Olav Øfverlind Pedersen, faglig konsulent og kursusansvarlig

Eksterne konsulenter:

Emanuel Møller, Qaqortoq og Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq

 

Medlemmer

Medlemsregistreringen fungerer.

Der er nu fast indført en nytårshilsen ilagt et girokort til medlemmerne.

Det er stadig et ønske, at vi får flere medlemmer, hvorfor der fortsat skal være fokus på medlemshvervning, både fra centralt hold og fra lokalafdelingerne. 

 

Sommerlejr

Sommerlejren blev i 2015 afholdt i Ilulissat hvor der deltog 16 børn og 5 ledsagere og 1 madmor.

Sejladsen til sommerlejren var igen i 2015 sponsoreret af AUL. Af praktiske årsåger måtte nogle deltagere flyve den ene vej.

Økonomisk har lejren hvilet i sig selv, da også Tips og Lotto-puljen, NunaFonden og  Helene og Svend Junges Fond har ydet bidrag.

Som dokumentation på sommerlejren, er der igen udarbejdet en lille fotobog, der rundesendes til hver lokalafdeling samt til sponsorer og deltagere.

 

Lokalafdelinger

Der er 5 aktive lokalafdelinger. En i Ilulissat, en i Sisimiut, en i Maniitsoq, en i Nuuk og en i Qaqortoq.

Alle afdelinger fungerer nu godt. Det er ønskeligt med flere medlemmer i bestyrelserne, men heldigvis er der ildsjæle i hver lokalafdeling.

Lokalafdelingerne arbejder selvstændigt indenfor Kalaallit Røde Korsiats vedtægter og de 7 principper.

Information om lokalafdelingernes aktiviteter ses i afdelingernes beretninger.

 

Genbrugsbutikkerne

Genbrugsbutikkerne har flere funktioner både i samfundet og for Kalaallit Røde Korsiat.

De giver et økonomisk overskud, som er med til at støtte hele organisationen og dens humanitære arbejde.

Men de har også en stor økologisk funktion ved, at tøj og forskellige ting afleveres til butikkerne og ikke smides på ”dumpen”.

Samtidig har butikkerne flere sociale funktioner. De giver mennesker mulighed for at købe tøj og ting til små penge og de giver pensionister og andre, der har forladt arbejdsmarkedet mulighed for en indholdsrig beskæftigelse.

Samtlige genbrugsbutikker drives helt og fuldt ud ved hjælp af frivillige.

Lokalafdelingernes mulighed for at kunne udføre sociale aktiviteter er afhængig at indtægten fra genbrugsbutikkerne og lokale donationer.

 

Røde Kors dag

Dagen afholdes en søndag nær Henri Dunants fødselsdag, 8. maj.

Røde Kors dagen afvikles på forskellig vis i lokalafdelingerne. Formålet er en promovering af Kalaallit Røde Korsiat, men arrangementerne giver samtidig mulighed for at hverve nye medlemmer og øge indtægten til lokalafdelingen på forskellig måde.

 

Andre arrangementer

 

Lokalafdelingerne afholder egne arrangementer. Dette ses af afdelingernes årsberetninger.

KRK blev inviteret til at deltage i årlige møder med små europæiske landes Røde Kors afdelinger. I 2015 blev mødet afholdt i Reykjavik. Også Færøernes og Islands Røde Kors.

Mødet gav indblik i hvor forskelligt vi arbejder, og hvor forskellige vores muligheder og indsatser er.

Landsbestyrelsen vil vurdere om specielt INUA vil have gavn af en fortsat deltagelse i dette samarbejde.

 

Gaver

Opfordringen om at give julegaver til børn af indsatte grønlændere i Herstedvester, blev som tidligere imødekommet.

Tove Blidorf

Landsformand

 

 

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP