Røde Kors i Grønland

Allerede 1923 mente man i Dansk Røde Kors, at der nok burde gøres noget for at hjælpe på den store sygelighed her i landet. Det tog dog lang tid før man fik navnet sat fast, idet hjælpen helt frem til 1951 kun kom at bestå i at Dansk Røde Kors betalte lønningen til forstanderen på tuberkulosesanatoriet i Maniitsoq, som ellers blev drevet af ”Foreningen til hjælp for grønlandske børn”.

Dansk Røde Kors havde længe kunnet se, at der måtte være et stort behov for førstehjælp og man henvendte sig derfor i 1946 til Grønlands Styrelse for at drøfte mulighederne. Det faldt ikke i god jord og blev derfor ikke rigtigt til noget, men der var blevet dannet et Grønlandsudvalg, som bl.a. drøftede hvilken form for hjælp man i øvrigt kunne gøre godt med i Grønland. I danske afdelinger blev der indsamlet læsestof, grammofonplader, legetøj og lignende som man sendte frem til fordeling

 

fhj2Dansk Røde Kors havde mange gode ideer til hvordan man kunne hjælpe i Grønland, men det meste strandede på økonomien. Dog blev det i 1949 besluttet at Dansk Røde Kors skulle stå bag opførelsen af 3 børnehjem og man bevilgede 700.000 kr. til formålet. Det første Børnehjem blev indviet i Nuuk 5. september 1952, det andet i Aasiaat den 6. december 1955 og endelig det sidste i Qaqortoq 3. juni 1958. Primært var Børnehjemmene beregnet til ophold for forældreløse børn og børn af tuberkuloseramte forældre. Dansk Røde Kors gav stor økonomisk hjælp til driften, men forærede børnehjemmene til Landsrådet i 1967.

Der var dog fortsat brug for en hjælpende hånd fra Dansk Røde Kors og i 1973 besluttede man at satse på Førstehjælpsundervisningen. Dansk Røde Kors’s undervisningsbog og -materialer blev tilpasset grønlandske forhold og oversat. Samme år blev ca. 20 sundhedsmedhjælper fra næsten lige så mange lægedistrikter inviteret til Danmark for et gennemgå et førstehjælpsinstruktørkursus. Det har siden dengang været en af Røde Kors i Grønlands fornemste opgaver, at følge op på dette med genopfriskningskurser og opdateret undervisningsmateriale. Vi kan i dag glæde os over at stort set al den førstehjælpsundervisning der gives i Grønland er baseret på vores materiale og vores instruktørkurser.

I 1974 kom den første Røde Kors afdeling op at stå i Grønland: Dansk Røde Kors Nuuk afdeling. Senere fulgte afdelinger i Ilulissat, Uummannaq, Qeqertarsuaq, Sisimiut, Qaanaaq og i Maniitsoq.

I 1992 blev der taget beslutning om at Kalaallit Røde Korsiat skulle være en selvstændig enhed under Dansk Røde Kors. Man mente hermed at kunne styrke Røde Kors’s rolle i Grønland.

 

Opstart af Kalaallit Røde Korsiat

Dansk Røde Kors behandlede på et hovedbestyrelsesmøde i december 1991 et forslag om at organisere Røde Korsarbejdet i Grønland i Kalaallit Røde Korsiat Det blev besluttet at det stiftende møde skulle finde sted d. 5. september 1992 på 40-års-dagen for åbning af det første Røde Kors Børnehjem i Nuuk. Bag beslutningen lå et mangeårigt samarbejde med kredsformand for Røde Kors i Grønland Aase Nygård, der havde været aktiv i foreningen siden 1974, især i forbindelse med førstehjælpen.

I den mellemliggende tid blev forslag til vedtægter for Kalaallit Røde Korsiat sendt rundt til høring i de aktive afdelinger i Ilulissat, Qeqertarsuaq, Sisimiut og Nuuk og Narsaq.

 

Den 5. september mødtes så de delegerede fra de fem afdelinger til det stiftende møde i Nuuk.
Mødet fik stor pressebevågenhed, og Semitsiaq udkom med et særligt tillæg om begivenheden.

Præsident for Dansk Røde Kors Francis Zachariae var mødeleder og i øvrigt deltog repræsentanter for Dansk Røde Kors´ hovedbestyrelse. Der var gæster fra Canadian Red Cross og Norges Røde Kors.

Fra Grønland deltog, udover de delegerede, formand for Kommunernes Landsforening, Edvard Møller, samt Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Ove Rosing Olsen, der begge varmt støttede oprettelsen.

 

Ved afstemning blev Søren Peter Jensen valgt som første landsformand.

Bestyrelsens øvrige medlemmer blev:

Haldora D. Mathiesen, Sisimiut: næstformand

Johannes Kleemann, Ilulissat: kasserer

Aase Nygaard, Nuuk: bestyrelsesmedlem

Dorthe Petersen, Sisimiut: bestyrelsesmedlem.

 

I forbindelse med det stiftende møde blev der tilbudt tre kurser hvor afdelingerne kunne sende mere end én deltager.:

Organisatorisk grundkursus for bestyrelser

”En kilde til venskab” om venskabsprojekter

Røde Kors sociale arbejde.

Dansk Røde Kors betalte alle udgifter i forbindelse med kursusdeltagelse.

Der blev i det første år udgivet et dobbeltsproget nyhedsbrev´, INOQAT, der løbende orienterede om tiltag i foreningen, f.eks. Besøgstjeneste i Ilulissat, åbning af en genbrugsbutik i Sisimiut, informations- og kampagnematerialer om førstehjælp i Grønland, kursus for besøgsvenner i Ilulissat og Røde Kors Filateli.

Der var regelmæssige bestyrelsesmøder i landsbestyrelsen. De foregik, og foregår stadig, som telefonmøder, da landsbestyrelsens medlemmer repræsenterer de fleste afdelinger.

Efterfølgende er afdelingerne i Qeqertarsuaq og Narsaq lukket, og bestyrelsen i Sisimiut er nu stillet midlertidig i bero.

 

Landsbestyrelser og landsformænd i perioden 1992 – 2012

 

1992 – 1995         Søren Peter Jensen
1996 – 1999         Otto Albrechtsen

2000 – 2005         Aase Nygaard

2005 – 2006         Marianne Jensen

2006 – 2008         Jens B. Frederiksen

2008 – 2012          Tove Blidorf

 

Repræsentantskabsmøder

Første repræsentantskabsmøde efter opstarten af Kalaallit Røde Korsiat, blev afholdt i Sisimiut i 1994.

Derefter har der været afholdt ordinære repræsentantskabsmøder hvert andet år  med deltagelse af repræsentanter for alle afdelinger.  De fleste gange med placering i Nuuk.

Ved repræsentantskabsmøderne deltager altid repræsentanter fra Røde Kors i Danmark, ligesom der er deltagere fra Kalaallit Røde Korsiat til Røde Kors repræsentantskabsmøder i ulige år.

I 2010 deltog således generalsekretær Anders Ladekarl og souchef i National afdeling, Kirsten Andersen.

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi og samarbejde med Røde Kors

Kalaallit Røde Korsiat har i flere perioder været afhængig af økonomisk bistand fra Røde Kors i Danmark og støtte til drift af Landskontoret. Det højeste beløb i årlig støtte fra Røde Kors blev modtaget i 2000. Det var på kr. 350.000 til genopretning af foreningens økonomi. Det beløb blev over en periode frem til 2007 nedtrappet til foreningen igen i 2008 var økonomisk selvbærende.

Samarbejdet med Røde Kors i Danmark er formaliseret gennem en samarbejdsaftale, der løbende revideres og tiltrædes af begge parter. Sidste samarbejdsaftale med Røde Kors i Danmark blev underskrevet i februar 2010.

KRK modtager nu efter ansøgning til Tips og Lotto et årligt tilskud på kr. 75.000 til landskontorets drift.

Øvrige midler til driften kommer fra lokalafdelingernes overskud fra genbrugsbutikkerne. Her er det især Nuuk afdelingen, der med sin store omsætning, bidrager.

Største bidragyder til foreningens økonomi er Førstehjælpen, der er i stadig vækst.

 

Landsindsamlinger og nødhjælp


Kalaallit Røde Korsiat har siden 1993 arrangeret landsindsamlinger til fordel for nødlidende i katastrofeområder i verden.

Der er blevet samlet penge ind til Etiopien, Rwanda, Bosnien, Flateya, Zaire, Kosovo, Afganistan, El Salvador, Mozambique, Iran, Iraq, Niger, Tsunamien, Pakistan, Gaza, Sydøstasien, Haiti, Pakistan, Japan, Libyen og Østafrika og Eqaluit.

I alt har Kalaallit Røde Korsiat i løbet af de 20 år sendt over 6 mio kr. via Røde Kors i Danmark til verdens katastrofeområder.

Ved mange landsindsamlinger arrangeret af Kalaallit Røde Korsiat har Naalakkersuisut valgt at donere store pengebeløb til støtte for indsamlingen.

KRK oprettede i 2002 en International fond og en National fond, der hver altid råder over kr. 100.000. Fra disse fonde kan landsbestyrelsen vælge at give øjeblikkelig, økonomisk støtte til pludseligt opståede katastrofer i verden og i Grønland.

Sidste gang International fond blev brugt var i forbindelse med en storbrand i Iqaluit, Canada, hvor mange unge studerende blev hjemløse. Her støttede KRK med kr. 50.000 uden opfordring fra Røde Kors i Danmark. National fond blev sidst brugt til at yde økonomisk støtte til indkøb af nye møbler til en familie hvis hus udbrændte julenat. Samtidigt tilbød KRK at betale udgifter til en familieforsikring.

 

Førstehjælp

 

Kalaallit Røde Korsiat har siden 1993 været eneste udbyder af førstehjælpskurser i Grønland. Det drejer sig både om udvikling af undervisningsmaterialer, uddannelsen af førstehjælpsinstruktører og planlægning og afvikling af førstehjælpskurser, lokalt og på landsplan. Langt de fleste førstehjælpere er uddannet gennem Kalaallit Røde Korsiats førstehjælpskurser. Årligt gennemgår omkring 300 personer førstehjælpskurser af varierende varighed, ligesom der bliver uddannet 15 nye instruktører, og lige så mange gennemgår et repetitionskursus.
I 2010 begyndte et samarbejde mellem Dansk Røde Kors og Kalaallit Røde Korsiat om uddannelse af instruktører på kurser tilrettelagt af Dansk Røde Kors og Dansk Førstehjælpsråd samt på Europæisk Førstehjælpsråds ERC-uddannelse. Disse nye instruktører skal være med til at højne kvaliteten på den grønlandske instruktøruddannelse og bringe den på niveau med tilsvarende, europæiske uddannelser.

Undervisningsbøgerne til førstehjælp er under stadig revision og siden de første dobbeltsprogede materialer blev udgivet til i dag er der sket en stor udvikling. Sidst blev der udgivet en helt ny førstehjælpsbog Førstehjælp i Grønland, i 2011. Den efterfølges i 2013 af Arktisk førstehjælp, en guide til sikker færdsel i den arktiske natur.

 

Siden har der været afholdt 2 instruktørkurser og KRK råder pt. over 40 instruktører rundt om i Grønland, der er uddannet efter den nye uddannelse og dermed godkendt af Dans FørstehjælpsRåd.

 

 

 

 

 

 

 

Førstehjælpen er under stadig udvikling, og Kalaallit Røde Korsiats førstehjælpsudvalg har som vision at hver anden voksen person skal blive i stand til at yde basal førstehjælp.

Kalaallit Røde Korsiat tilbyder førstehjælpskurser til enkeltpersoner, uddannelsesinstitutioner, skoler, firmaer og små og store arbejdspladser. Livreddere i svømmehallen Malik i Nuuk, medarbejdere i brandvæsnet, lufthavnsvæsnet og mange større arbejdspladser gennemfører jævnligt kurser i førstehjælp, ligesom flere firmaer har egne førstehjælpsinstruktører der holder kurser for kollegerne.

 

Førstehjælpsudvalget

I 2005 blev der på initiativ af Calle Tøtrup nedsat et førstehjælpsudvalg under Landsbestyrelsen. Udvalget har til formål at styrke førstehjælpen i Grønland. Udvalget består i dag af Olav Øfverlind Pedersen, formand, Svend Pedersen, Nivé Heilmann, Trine Varming, Emanuel Møller, Kunuunnguaq Olsen og Kirsten Mortensen (sekretær).

 

Hjertestartere / AED.

I efteråret 2011 indgik Kalaallit Røde Korsiat en aftale med Heart2start om forhandling af hjertestartere i Grønland. Der er siden solgt omkring 40 hjertestartere til sportshaller, skoler, foreninger og firmaer og lige så mange kurser i brugen af dem.

 

Årets førstehjælper

Kalaallit Røde Korsiat indstiller årligt enkeltpersoner til kåring som årets førstehjælper.

Prisen herfor tilfalder én eller flere personer, der har ydet en særlig førstehjælpsindsats, og dermed har reddet liv. Hvis du kender en person der har ydet livreddende førstehjælp, kan du henvende dig til Kalaallit Røde Korsiat.

Med førstehjælpsprisen ønsker Kalaallit Røde Korsiat at sætte fokus på, hvor afgørende førstehjælp kan være for om en person overlever en ulykke.

 

 

 

Genbrugsbutikker

En stor del af lokalafdelingernes arbejde knytter sig til genbrugsbutikkerne i de enkelte byer, hvor en gruppe frivillige lægger mange timer ugentligt med at sortere og sælge brugt tøj, fodtøj, linned, bøger og andre effekter.

Omsætningen fra genbrugsbutikkerne er med til at finansiere de aktiviteter Kalaallit Røde Korsiat sætter i gang i afdelingerne og på landsplan.

Butikkerne modtager hver uge store mængder brugt tøj og andre effekter, hvoraf en stor del uden videre kan sælges i butikkerne, mens andet må kasseres.

Der er i 2012 genbrugsbutikker i følgende byer: Nuuk, Maniitsoq, Ilulissat, Sisimiut og Qaqortoq. Butikken i Qasigiannguit fik kun en kort levetid, idet afdelingen blev nedlagt da Nivé Heilmann flyttede fra byen i foråret 2012.

 

Kursus for genbrugsfrivillige marts 2012

16 frivillige fra KRKs genbrugsbutikker deltog i kursus i Nuuk. Kursets formål var først og fremmest at inspirere deltagerne til nye tiltag inden for genbrug.

 

 

 

Sommerlejre

Ideen til landsdækkende sommerlejre i Kalaallit Røde Korsiat regi opstod i 2001, hvor 3 børn med ledsager blev inviteret med på en jubilæumslejr i Danmark arrangeret af Ungdommens Røde Kors. Samme år blev der arrangeret en lokal sommerlejr i Qornoq ved Nuuk, hvor der deltog 9 børn.

Efterfølgende har lokalafdelingerne på skift haft ansvar for at arrangere landsdækkende sommerlejre med deltagere fra alle de byer, der har en Kalaallit Røde Korsiat afdeling. Der har således været afholdt flere sommerlejre i Sisimiut, Maniitsoq, Ilulissat, Qaqortoq og Nuuk.

Der er udarbejdet en sommerlejrmappe, der indeholder en fuldstændig beskrivelse af formål og indhold samt alle nødvendige formularer til orientering og godkendelse. Sommerlejrmappen bliver jævnligt revideret efter evaluering af årets lejr.

De børn der deltager er udvalgt i samarbejde med den lokale skole- og socialforvaltning og et kriterium er at det skal være børn der ellers ikke kan komme på ferie uden for deres by. De voksne ledsagere er alle frivillige, der deltager uden betaling.

Økonomien bag sommerlejren dækkes hovedsagelig af fondsmidler, og siden 2010 har AUL været hovedsponsor på lejrene ved at tilbyde fri rejse med Sarfaq Ittuk til og fra lejrbyen.

I 2012 blev der i Nuuk gennemført en jubilæumslejr med deltagelse af 20 børn og 8 voksne.

 

Socialt arbejde

Det er op til den enkelte lokalafdeling at arrangere sociale aktiviteter i deres lokalområde. Dette sker typisk i form af uddeling af julekurve og gavekort til indkøb i lokale forretninger, men også med andre initiativer.

Læs mere om lokale aktiviteter under lokalafdelinger.

 

Særlige projekter

Venskabsprojekt i 1992
Kalaallit Røde Korsiat støttede økonomisk et brøndprojekt i Gojam i Etiopien og et Røde Kors Helsecenter med kr. 106.000. Birthe Fencher og Sofie Hørlyck fra Kalaallit Røde Korsiat blev inviteret til at besøge Etiopien sammen med repræsentanter fra Røde Kors.

Røde Kors frimærke i 1993
Telepost udgiver et særligt Røde Kors frimærke der ved salg indbringer KRK kr. 150.000

Redningsposter i 1995
Kalaallit Røde Korsiat støttede opstilling af 35 redningsposter rundt om i Grønland med kr. 45.000

Førstehjælp til børn i 1998
Der udgives et særligt førstehjælpsmateriale til de mindste klasser i folkeskolen i samarbejde med skolebogsforlaget, Ilinniusiorfik.

Din krop, din sundhed i 2005
I samarbejde med Trygfonden indkøbes Mini Anne dukker til træning af livreddende førstehjælp. Dukker og undervisningsmateriale rundsendes til alle skoler i Grønland.

Englen på 2. sal i 2008
Udgivelse af Englen på 2. sal på grønlandsk til glæde for børn indlagt på sygehusene i Grønland

Hvis bare jeg havde vist det i 2008
Udgivelse af Hvis bare jeg havde vist det, psykisk førstehjælp til unge i samarbejde med skolebogsforlaget Iliniussiorfik. Hæftet blev rundsendt som klassesæt til alle skoler i Grønland.

Vejen ud af krisen i 2010
Versionering til grønlandsk og udgivelse af Vejen ud af krisen i samarbejde med Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq. Hæftet indgår nu som undervisningsmateriale til kurser i psykisk førstehjælp.

Børne IT projekt i 2011
Fondsstøtte på kr. 50.000 fra Prins Nicolaj og prins Felix Fond førte til et børne IT projekt der blev gennemført med hjælp fra frivillige IT ildsjæle til glæde for 20 børn fra Nuuk

CSR samarbejde
I det følgende omtales CSR samarbejde mellem Landsorganisationen og virksomheder i Nuuk. Der er ikke overblik over hvilket CSR samarbejde der er indgået med lokalafdelingerne.

Salg af en særlig plastik bærepose med Røde Kors logo i Brugseni i Grønland med et overskud til Kalaallit Røde Korsiat på kr. 50.000.

Salg af Kaffiooq i Arctic Imports butikker i forskellige byer i Grønland. Hver solgt pose kaffe giver 1 kr. til Kalaallit Røde Korsiat.

Samarbejde med Tele Greenland i forbindelse med landsindsamlinger i Grønland hvor SMS og telefonindsamling gennemføres uden gebyr til Tele. Det samlede beløb går ubeskåret til indsamlingen.

Samarbejde med Kalaallit Nunaata Radioa i forbindelse med landsindsamlinger, hvor stationen uden beregning bringer skiltereklamer om indsamlingen.

Samarbejde med Nuuk TV om reklamering af f.eks. Børne IT projektet.

Samarbejde med Sermitsiaq / AG om gratis annoncering og dokumentation i Nuuk Ugeavis.

Samarbejdsaftale med Roya Artic Line om fragtfrie forsendelser af brugt tøj mellem KRK afdelinger samt til bygder.

Samarbejde med Nuup Bussii om klippekort til deltagere i sommerlejr i Nuuk.

Samarbejde med Arctic Umiaq Line om betalingsfri befordring af børn og ledsagere til og fra Kalaallit Røde Korsiats sommerlejre.

 

Kalaallit Røde Korsiat og fremtiden

Kalaallit Røde Korsiat har aldrig stået så stærkt i folks bevidsthed, som foreningen gør i dag. Det vidner de mange besøgende på vores hjemmeside www.krk.gl om, ligesom den store interesse, pressen viser for de aktiviteter der er i gang. Et andet tegn er den stadige strøm af bestillinger på førstehjælpskurser og den mængde førstehjælpsmaterialer der hver uge afsendes til byer og bygder i hele landet.

Den store interesse for Kalaallit Røde Korsiat har dog ikke gjort det lettere at hverve nye medlemmer og frivillige til afdelingernes bestyrelser og til det sociale arbejde, der er en del af foreningens virke. Kalaallit Røde Korsiat har hårdt brug for et generationsskifte, så det at være aktiv i foreningen ikke er ensbetydende med at være pensioneret.

Kalaallit Røde Korsiat har i skrivende stund modtaget besked om at Vilumfonden har bevilget 5 mio. kr. til et 3 årigt samarbejde med Ungdommens Røde Kors om et projekt, rettet mod den gruppe af unge der dropper tidligt ud af folkeskolen og aldrig kommer i gang med en uddannelse. Projektet skal styres af en projektleder i KRK regi, og kommer til at handle om at gøre noget med de unge, der ændrer deres selvværd, og ikke at gøre noget for de unge. For at det skal lykkes, skal der mobiliseres unge frivillige, der har lyst og mod på at gå ind i projektet. Mon ikke det kan være med til at sænke gennemsnitsalderen i foreningen.

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP