KRK fonde

Fundats for National Fond

Landsbestyrelse kan efter forslag fra en lokalafdeling eller på eget initiativ træffe beslutning om at anvende midler fra National Fond til økonomisk støtte ved større naturgivne ulykker eller andre voldsomme begivenheder i Grønland, der skaber et akut behov for hjælp.

Støtte gives primært til lokalsamfundene, men også enkelt personer eller familier kan modtage støtte. Der kan ikke gives støtte til formål, der ligger indenfor det offentliges forpligtelser.

Støtte gives altid i form af gavekort til lokale forretninger, indbetaling til etablerede hjælpeprojekter eller til indsamling med konkret støttende formål.

Hvor situationen er forværret af, at der ikke har været tegnet forsikring, bør støtten helt eller delvist omfatte tegning af relevante forsikringer for en opstarts periode

National Fond kan endvidere ved mindre ulykker/katastrofer anvendes til støtte til enkeltpersoner eller familier, hvis ansøgerne bor udenfor lokalafdelingernes områder, og ansøgningen ligger indenfor KRK,s vision og idegrundlag.

Fundats for International Katastrofefond

Formålet med Kalaallit Røde Korsiats Internationale Katastrofefond er:
  • at sikre at der altid er en økonomisk reserve, der gør det muligt for Kalaallit Røde Korsiat hurtigt at kunne iværksætte international katastrofehjælp ved at overføre midler til Røde Kors i Danmark

Kalaallit Røde Korsiats Landsbestyrelse beslutter hvor stort et beløb, der skal overføres til hjælp ved Internationale katastrofer.

Beslutninger om katastrofehjælp kan vedtages ved tilsagn fra landsformanden og 2 landsbestyrelsesmedlemmer

 Vedtaget på ekstraordinært Repræsentantskabsmøde marts 2001

Retningslinjer for støtte til lokalafdelinger

Formål:

At yde bidrag, tilskud, garanti eller lån til:

  • Reorganisering af nødlidende afdelinger, oprettelse af nye afdelinger, samt igangsættelse af hvilende afdelinger
  • Genbrugsbutikker og oprettelse af genbrugsbutikker.
  • Iværksættelse af nationale opgaver, der er indeholdt KRK’s visioner og idegrundlag
Ansøgerkreds:

Kan søges af lokalafdelinger

Bidragsydelse:

Bidrag ydes normalt til:

  • Løsning af opgaver, der overstiger en afdelings formåen, herunder uddannelse af egne førstehjælpsinstruktører
  • Situationer, hvor en afdelings indgåede forpligtelser overstiger afdelingens indtægter.
  • Genbrugsformål (til afdelinger dog kun som lån eller økonomisk garanti)
Behandling af ansøgninger:

Ansøgninger behandles af landsbestyrelsen og kan vedtages ved positiv tilkendegivelse fra Landsformanden og to Landsbestyrelsesmedlemmer.

Der kan ikke søges støtte til daglige driftsudgifter i afdelingerne defineret som adm. omkostninger til telefon, porto, transport, faste tilbagevendende arrangementer, indkøb af materialer til løbende drift af aktiviteterne o.lign.

Uafhængighed

Røde Kors er uafhængigt. De nationale Røde Kors-selskaber skal nok bistå deres regeringer i det humanitære hjælpearbejde og overholde de respektive landes love, men de må altid bevare deres selvstyre, så de altid er i stand til at handle ud fra Røde Kors’ principper.